W dniu 13.12.2023 r. Wojewoda Lubelski zgodnie z art. 90 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o cechach oddziaływania na środowisko, poinformował, że w trakcie trwania konsultacji społecznych nie otrzymał żadnych uwag ani wniosków.