W dniu 04.07.2023 r. w Biurze Inżyniera Kontraktu odbyła się Rada Budowy nr 15, na której omówiono stan realizacji inwestycji w okresie sprawozdawczym - czerwiec 2023 r.

Przewidywany postęp Robót na kolejny miesiąc:

  • Projekt Techniczny/Wykonawczy – omówienie uwag IK i Z oraz uzgodnienie wspólnego stanowiska w zakresie branży drogowej, elektroenergetycznej oraz obiektów inżynierskich;
  • Przekazanie rewizji Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w pakietach zgodnie z ustaleniami z narad technicznych;
  • Przekazanie rewizji Projektu Technicznego/ Wykonawczego uwzględniającego zasadne, wynikające z zapisów kontraktu uwagi Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego;
  • Projekt Stałej Organizacji Ruchu – przygotowanie opracowania do złożenia do Zarządcy Drogi;