W dniu 08.08.2023 r. w Biurze Inżyniera Kontraktu odbyła się Rada Budowy nr 16, na której omówiono stan realizacji inwestycji w okresie sprawozdawczym - lipiec 2023 r.

Przewidywany postęp Robót na kolejny miesiąc:

  • Uwzględnienie zasadnych uwag oraz przedłożenie skorygowanych STWIORB, do których przekazane zostały merytoryczne uwagi ze wskazaniem niezgodności z Warunkami Kontraktu;
  • Przekazanie STWiORB oraz Projektów Wykonawczych/Technicznych do opatrzenia pieczęcią „do realizacji”;
  • Projekt Stałej Organizacji Ruchu – przygotowanie opracowania do złożenia do Zarządcy Drogi;
  • Złożenie Projektów Tymczasowej Organizacji Ruchu;
  • Oczekiwanie na zaopiniowanie złożonych Projektów Tymczasowej Organizacji Ruchu;
  • Zgłoszenie umów podwykonawczych oraz umów o usługi;
  • Złożenie wniosków materiałowych;