W dniu 12.09.2023 r. w Biurze Inżyniera Kontraktu odbyła się Rada Budowy nr 17, na której omówiono stan realizacji inwestycji w okresie sprawozdawczym - sierpień 2023 r.

Przewidywany postęp Robót na kolejny miesiąc:

  • Procedowanie STWiORB, uwzględnienie zasadnych uwag oraz przedłożenie skorygowanych STWiORB, do których przekazane zostały merytoryczne uwagi ze wskazaniem niezgodności z Warunkami Kontraktu;
  • Oczekiwanie na przekazanie Wykonawcy STWiORB oraz Projektów Technicznych/Wykonawczych opatrzonych pieczęcią ,,do realizacji”;
  • Projekt Stałej Organizacji Ruchu – przygotowanie opracowania do złożenia do Zarządcy Drogi;
  • Koncepcja Systemu Zarządzania Ruchem – przygotowanie projektu wykonawczego;
  • Oczekiwanie na zaopiniowanie złożonych Projektów Tymczasowej Organizacji Ruchu;
  • Oczekiwanie na wydanie decyzji ZRID;
  • Zgłoszenie umów podwykonawczych;
  • Złożenie wniosków materiałowych;
  • Podpisanie protokołów przekazania terenów należących do GDDKiA.