W dniu 14.06.2022 r. odbyła się Rada Budowy nr 2, na której omówiono stan realizacji Inwestycji w okresie sprawozdawczym - maj 2022.

Postęp Robót:

BRANŻA DROGOWA:
-   Opracowanie założeń do Projektu Budowlanego (praca nad profilami dróg trasy głównej oraz pozostałych dróg).
BRANŻA MOSTOWA:
-   Prowadzenie prac nad koncepcją obiektów mostowych.

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA:
-    Przygotowanie materiałów do wystąpień o warunki techniczne.
BRANŻA TELETECHNICZNA:
-    Przygotowanie materiałów do wystąpień o warunki techniczne.
BRANŻA SANITARNA:
-    Przygotowanie materiałów do wystąpień o warunki techniczne.
GEOTECHNIKA:
-    Przygotowanie Programu badań geotechnicznych dla badań uzupełniających do DBPG.
MELIORACJE:
-    Przygotowanie materiałów do wystąpień o warunki techniczne, informacji o istniejących ciekach i obszarach zagrożenia powodziowego;
-    Prowadzenie analizy inwentaryzacji terenu inwestycji (istniejące cieki); 
-    Analiza systemu odwodnienia .

Pozostałe opracowania:
GEODEZJA:
-    Opracowywanie map do celów projektowych;
-    Opracowywanie numerycznego modelu terenu inwestycji. 

OCHRONA ŚRODOWISKA:
-    Prowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej;
-    Prowadzenie prac nad raportem ponownej oceny na środowisko.

INNE:
-    Przekazanie Rewizji Systemu Zarządzania Jakością.
 

Plan Robót:

-    Kontynuacja prac prowadzonych w okresie sprawozdawczym (wymienionych 
w pkt. 6);
-    Przygotowanie Programu Badań Geotechnicznych oraz badań uzupełniających;
-    Kontynuowanie inwentaryzacji środowiskowej;
-    Przygotowanie Rewizji Harmonogramu dla etapu prac projektowych;
-    Złożenie rew. 02 do Systemu Zarządzania Jakością. 

Kolejna Rada Budowy zaplanowana została na 05.07.2022 r., godz. 12:00.