W dniu 09.08.2022 r. odbyła się Rada Budowy nr 4, na której omówiono stan realizacji inwestycji w okresie sprawozdawczym - lipiec 2022.

 

BRANŻA DROGOWA:

- Kontynuacja prac nad opracowaniem projektu budowlanego w zakresie wszystkich branż;

- Przekazanie do przeglądu Inżyniera i Zamawiającego założeń do Projektu Budowlanego Etap II;

- Prace nad poszczególnymi elementami odwodnienia pasa drogowego;

- Przygotowanie projektu dostosowania istniejącej nawierzchni drogi S19 do KR6;

- Prace nad Koncepcją Systemu Zarządzania Ruchem;

- Prace nad projektem stałej organizacji ruchu.

 

BRANŻA MOSTOWA:

-  Prowadzenie prac nad koncepcją obiektów mostowych.

 

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA:

- Prace nad przebudową kolizji elektroenergetycznych;

- Prace nad PB oświetlenia drogowego.

 

BRANŻA TELETECHNICZNA:

- Prace nad przebudową kolizji;

- Monitorowanie procesu wydawania warunków technicznych.

 

BRANŻA SANITARNA:

- Prace nad PB dla systemu odwodnienia i lokalizacji kanalizacji deszczowej;

- Prace nad operatem wodnoprawnym;

- Prace nad profilami kanalizacji deszczowej;

- Prace nad analizą wariantowego systemu odwodnienia zbiorników retencyjnych;

- Wydanie opinii projektanta do otrzymanych warunków technicznych.

 

GEOTECHNIKA:

- Przekazanie odpowiedzi na uwagi Inżyniera do PBG wraz z rewizją opracowania;

- Wykonywanie badań terenowych w zakresie badań uzupełniających.

 

MELIORACJE:

 

- Analiza otrzymanych warunków technicznych oraz doszczegółowienie zakresu przebudowy ścieków;

- Obliczenia hydrologiczne zlewni dla rowów melioracyjnych.

Pozostałe opracowania:


GEODEZJA:

- Przekazanie oklauzulowanej mapy do celów projektowych.

 

OCHRONA ŚRODOWISKA:

- Kontynuacja prac związanych z inwentaryzacją środowiskową na potrzeby ponownej oceny oddziaływania na środowisko.

 

INNE:

- Wystąpienie z prośbą o zajęcie stanowiska dot. opinii do wniosku o wydanie decyzji ZRID otrzymanej od Gminy Firlej.

 

Plan Robót:

      W sierpniu planowane są następujące prace projektowe:

 - Kontynuowanie badań terenowych w zakresie badań uzupełniających;

- Kontynuowanie inwentaryzacji przyrodniczej;

- Kontynuowanie prac nad Projektem Budowlanym w zakresie wszystkich branż;

- Opracowanie wyników badań dla istniejącej nawierzchni do projektu dostosowania istniejącej nawierzchni do kategorii ruchu KR6;

- Kontynuowanie prac nad Projektem Budowlanym oraz Systemem Zarządzania Ruchem;

- Przygotowanie odpowiedzi do uwag Inżyniera w zakresie założeń Projektu Budowlanego Etap II;

- Oczekiwanie na wydanie warunków przebudowy branży teletechnicznej oraz kompletów warunków branży energetycznej , a także zasilania;

- Kontynuowanie prac nad materiałami do pozwoleń wodnoprawnych.

 

Kolejna Rada Budowy zaplanowana została na 13 września 2022 r. godzina 12:00.