Graficzny postęp robót zostanie przedstawiony od rozpoczęcia robót.