[1] Podstawa opracowania:

[2] Data Raportu:

Subklauzula 4.20 Warunków Kontraktu       

10.07.2023

[3] Okres sprawozdawczy:                                                                                                                                

Rok: 2023

Miesiąc: 7

Tydzień: 1

Okres: 03.07-09.07.23

 

 • Wykonawca uczestniczył w Radzie Budowy nr 15
 • Wykonawca uczestniczył w naradzie koordynacyjno - technicznej nr 8 i nr 9 dotyczącej STWIORB;
 • Prowadzenie zasadnych uwag do STWIORB zgodnie z ustaleniami narad technicznych;
 • Oczekiwanie na zajęcie stanowiska przez Zamawiającego do STWiORB w zakresie rozwiązań opisanych w STWiORB
 • Wykonawca przedłożył rewizję protokołu tymczasowego zajęcia
 • Oczekiwanie na decyzję Inżyniera Kontraktu/ Zamawiającego dotyczącą wprowadzenia do Projektu Wykonawczego branży drogowej, obiektów inżynierskich, elektroenergetycznej dodatkowych rozwiązań wykraczających poza zobowiązania Wykonawcy;
 • Koncepcja Systemu Zarzadzania Ruchem – przygotowanie projektu wykonawczego;
 • Oczekiwanie na wydanie decyzji ZRID;
 • Projekt Stałej Organizacji Ruchu – przygotowanie opracowania do złożenia do Zarządcy Drogi;
 • Oczekiwanie za zatwierdzenie zgłoszonych materiałów;
 • Przygotowanie Projektów Tymczasowej Organizacji Ruchu.

[4] Personel Wykonawcy:

W okresie sprawozdawczym personel Wykonawczy liczy 79 osób w tym:

 • Kadra kierownicza – 12
 • Pracownicy biurowi - 6
 • Projektanci – 55
 • Geodezja - 5

[5] Uwagi i Utrudnienia:

 

[6] Planowane prace w kolejnym tygodniu:

Planowane prace na kolejny okres sprawozdawczy:

 • Projekt Stałej Organizacji Ruchu – przygotowanie opracowania do złożenia do Zarządcy Drogi;
 • Koncepcja Systemu Zarzadzania Ruchem – przygotowanie projektu wykonawczego;
 • Przygotowanie Projektów Tymczasowej Organizacji Ruchu;
 • Oczekiwanie na wydanie decyzji ZRID;
 • Uwzględnienie zasadnych uwag do STWIORB oraz przekazanie skorygowanych STWIORB do których przekazane zostały merytoryczne uwagi ze wskazaniem niezgodności z Warunkami Kontraktu;
 • Oczekiwanie na przekazanie Wykonawcy STWIORB z pieczątką do realizacji;
 • Przekazanie przez Wykonawcę pozostałych rewizji STWiORB po uwagach Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu;
 • Wprowadzanie do Projektu Wykonawczego ustaleń z narady technicznej ostatecznej rewizji do Projektu Wykonawczego oraz STWIORB;
 • Zgłaszanie do zatwierdzenia materiałów do wbudowania;
 • Zgłoszenie umów podwykonawczych;