[1] Podstawa opracowania:

[2] Data Raportu:

Subklauzula 4.20 Warunków Kontraktu       

13.05.2024

[3] Okres sprawozdawczy:                                                                                                                                

Rok: 2024

Miesiąc: 05

Tydzień: 01

Okres: 29.04-05.05.24

 • Wykonawca zgłosił planowane wprowadzenie projektu czasowej organizacji ruchu związanej z funkcjonowaniem wjazdu/wyjazdu z budowy w km 2+740 w ciągu S19 (PTOR nr 21)
 • Wykonawca przekazał do IK projekt czasowej organizacji ruchu na czas montażu reperów osnowy realizacyjnej w ciągu S19 w km 0+200 - 7+800 (PTOR nr 26)
 • Wykonawca zgłosił planowane wprowadzenie projektu czasowej organizacji ruchu na czas montażu reperów osnowy realizacyjnej w ciągu S19 w km 0+200 - 7+800 (PTOR nr 26)
 • Wykonawca złożył do RDOŚ wniosek o wydanie zezwolenia na wykonanie czynności zakazanych w stosunku do dziko występujących zwierząt gatunków objętych ochroną gatunkową;
 • Wykonawca przedłożył do IK raport z nadzoru przyrodniczego za miesiąc kwiecień 2024r.
 • Wykonawca przekazał do zatwierdzenia  szt. omówionych STWiORB – 1 szt. w rew.4, 1 szt. w rew.0,
 • Oczekiwanie na zatwierdzenie przez Zarządcę Drogi przedłożonego w dniu 25.03.2024 PSOR.
 • Oczekiwanie na zatwierdzenie złożonych Projektów Tymczasowej Organizacji Ruchu przez Zarządców Dróg: GDDKiA - 2.; ZDW - 3 szt.;

[6] Planowane prace w kolejnym tygodniu:

Planowane prace na kolejny okres sprawozdawczy:

 • Przekazanie przez Zamawiającego Placu Budowy dla pozostałych działek (działki prywatne oraz należące do JST)
 • Przedłożenie do zarządcy drogi PTOR nr 20 (likwidacja znaków D7/D8 na S19) i nr 27 (wahadło na DK 48 – węzeł Kock Płn.)
 • Oczekiwanie na zatwierdzenie złożonych Projektów Tymczasowej Organizacji Ruchu przez Zarządców Dróg;
 • Wprowadzenie zatwierdzonych TOR zgodnie z wcześniejszymi zawiadomieniami;
 • Przekazanie przez Wykonawcę STWiORB do opatrzenia pieczęcią „do realizacji”;
 • Oczekiwanie na zatwierdzenie przez Zarządcę Drogi przedłożonego w dniu 25.03.2024 PSOR.
 • Zgłoszenie umów podwykonawczych;
 • Złożenie wniosków materiałowych;
 • Prowadzenie Robót