[1] Podstawa opracowania:

[2] Data Raportu:

Subklauzula 4.20 Warunków Kontraktu       

14.07.2023

[3] Okres sprawozdawczy:                                                                                                                                

Rok: 2023

Miesiąc: 7

Tydzień: 2

Okres: 10.07-16.07.23

 

 •         Wykonawca uczestniczył w naradzie koordynacyjno - technicznej dnia 12.07.2023 dotyczącej STWIORB;

 •        Wprowadzanie zasadnych uwag do STWIORB zgodnie z ustaleniami narad technicznych;

 •        Oczekiwanie na zajęcie stanowiska przez Zamawiającego w zakresie rozwiązań opisanych w STWiORB

 •         Wykonawca przedłożył szereg STWiORB z branży drogowej i mostowej do opatrzenia pieczęcią „do realizacji”

 •       Wykonawca ponownie przedłożył Projekt dostosowania konstrukcji nawierzchni do KR6 do opatrzenia pieczęcią „do realizacji”;

 •           Wykonawca złożył do przeglądu i zatwierdzenia TOM VII branży geotechnicznej

 •   Oczekiwanie na decyzję Inżyniera Kontraktu/Zamawiającego dotyczącą wprowadzenia do Projektu Wykonawczego branży drogowej, obiektów inżynierskich, elektroenergetycznej dodatkowych rozwiązań wykraczających poza zobowiązania Wykonawcy;

 •        Koncepcja Systemu Zarzadzania Ruchem – przygotowanie projektu wykonawczego;

 •        Oczekiwanie na wydanie decyzji ZRID;

 •        Projekt Stałej Organizacji Ruchu – przygotowanie opracowania do złożenia do Zarządcy Drogi;

 •        Oczekiwanie za zatwierdzenie zgłoszonych materiałów;

 •        Przygotowanie Projektów Tymczasowej Organizacji Ruchu.

 •        Oczekiwanie na zatwierdzenie złożonych Projektów Tymczasowej Organizacji Ruchu.

[4] Personel Wykonawcy:

W okresie sprawozdawczym personel Wykonawczy liczy 79 osób w tym:

 •        Kadra kierownicza – 12

 •       Pracownicy biurowi - 6

 •        Projektanci – 55

 •        Geodezja - 5

[5] Uwagi i Utrudnienia:

 

[6] Planowane prace w kolejnym tygodniu:

 • Planowane prace na kolejny okres sprawozdawczy:

 • Projekt Stałej Organizacji Ruchu – przygotowanie opracowania do złożenia do Zarządcy Drog
 •        Koncepcja Systemu Zarzadzania Ruchem – przygotowanie projektu Wykonawczego;

 •           Przygotowanie Projektów Tymczasowej Organizacji Ruchu;

 •           Oczekiwanie na zatwierdzenie Projektów Tymczasowej Organizacji Ruchu przez Zarządcę Drogi;

 •           Oczekiwanie na wydanie decyzji ZRID;

 •     Uwzględnienie zasadnych uwag do STWIORB oraz przekazanie skorygowanych STWIORB, do których przekazane zostały merytoryczne uwagi ze wskazaniem niezgodności z Warunkami Kontraktu;

 •          Oczekiwanie na przekazanie Wykonawcy STWIORB opatrzonych pieczęcią „do realizacji”;

 •     Przekazanie przez Wykonawcę pozostałych rewizji STWiORB po uwagach Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu;

 •        Wprowadzanie do Projektu Wykonawczego/Technicznego ustaleń z narady technicznej ostatecznej rewizji do Projektu Wykonawczego/Technicznego oraz STWIORB;

 •        Przekazanie przez Wykonawcę projektów Wykonawczych/Technicznych do przeglądu i zatwierdzenia oraz do opatrzenia pieczęcią „do realizacji”;

 •          Przekazanie plików źródłowych z pomiarów FWD (dot. Projekt dostosowania konstrukcji nawierzchni do KR6);

 •          Zgłoszenie umów podwykonawczych