[1] Podstawa opracowania:

[2] Data Raportu:

Subklauzula 4.20 Warunków Kontraktu       

19.06.2023

[3] Okres sprawozdawczy:                                                                                                                                

Rok: 2023

Miesiąc: 6

Tydzień: 3

Okres: 12.06-18.06.23

 

 • Przekazanie wzorów Protokołów tymczasowego zajęcia oraz zwrotu nieruchomości;
 • Przekazanie rewizji Specyfikacji Technicznych  Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych uwzględniających zasadne uwagi Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu – rew.1;
 • Wprowadzanie zasadnych uwag Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego do Projektu Wykonawczego;
 • Przekazanie rewizji Projektów Wykonawczych Tom I, II, III oraz IX ;
 • Koncepcja Systemu Zarzadzania Ruchem – przygotowanie projektu wykonawczego;
 • Oczekiwanie na wydanie decyzji ZRID;
 • Projekt Stałej Organizacji Ruchu – przygotowanie opracowania do złożenia do Zarządcy Drogi;
 • Przygotowanie Projektów Tymczasowej Organizacji Ruchu.

[4] Personel Wykonawcy:

W okresie sprawozdawczym personel Wykonawczy liczy 79 osób w tym:

 • Kadra kierownicza – 12
 • Pracownicy biurowi - 6
 • Projektanci – 55
 • Geodezja - 5

[5] Uwagi i Utrudnienia:

 

[6] Planowane prace w kolejnym tygodniu:

Planowane prace na kolejny okres sprawozdawczy:

 • Projekt Stałej Organizacji Ruchu – przygotowanie opracowania do złożenia do Zarządcy Drogi;
 • Koncepcja Systemu Zarzadzania Ruchem – przygotowanie projektu wykonawczego;
 • Przygotowanie Projektów Tymczasowej Organizacji Ruchu;
 • Oczekiwanie na wydanie decyzji ZRID;
 • Uwzględnienie zasadnych uwag do STWIORB oraz przekazanie skorygowanych STWIORB do których przekazane zostały merytoryczne uwagi ze wskazaniem niezgodności z Warunkami Kontraktu;
 • Oczekiwanie na przekazanie Wykonawcy STWIORB z pieczątką do realizacji;
 • Przekazanie przez Wykonawcę pozostałych rewizji SSTWiORB po uwagach Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu;
 • Wprowadzanie zasadnych uwag Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego do Projektu Wykonawczego oraz złożenie rewizji.
 • Udział w Naradach Technicznych w zakresie omówienia Projektu Wykonawczego oraz STWIORB.