[1] Podstawa opracowania:

[2] Data Raportu:

Subklauzula 4.20 Warunków Kontraktu       

26.02.2024

[3] Okres sprawozdawczy:                                                                                                                                

Rok: 2024

Miesiąc: 02

Tydzień: 04

Okres: 19.02-25.02.24

 

 • Oczekiwanie na zatwierdzenie rewizji KSZR uwzględniającej uzgodnienia  w zakresie zastosowania bezinwazyjnych czujników stanu nawierzchni w liczbie 3szt., 
 • Inżynier Kontraktu zatwierdził PDR doprowadzony do zgodności z przekazanym przez Inżyniera pismem 632-S19-2.0-DN z dnia 16.11.2023r Zarządzeniem nr 19.
 • Wykonawca oczekuje na stanowisko Inżyniera Kontraktu w związku z uwagami Zarządcy Drogi do projektu stałej organizacji ruchu;
 • Oczekiwanie na wydanie decyzji ZRID;
 • Wykonawca przekazał do zaopiniowania konstrukcje nawierzchni wjazdu/wyjazdu z budowy dla „Projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu na czas oznakowania wjazdu/wyjazdu z budowy w km 2+740 w ciągu S19”- Inżynier zaopiniował pozytywnie.
 • Wykonawca przekazał 2 szt. STWiORB do przeglądu Inżyniera.
 • Oczekiwanie na zaopiniowanie złożonych Projektów Tymczasowej Organizacji Ruchu przez Zarządców Dróg: GDDKiA - 3.; ZDW - 3 szt.
 • Wykonawca przekazał wnioski materiałowe do zatwierdzenia;
 • Weryfikacja uwag Inżyniera/Zamawiającego zgłaszanych do STWiORB;

[4] Personel Wykonawcy:

W okresie sprawozdawczym personel Wykonawczy liczy 94 osób w tym:

 • Kadra kierownicza – 12
 • Pracownicy biurowi - 14
 • Projektanci – 62
 • Geodezja – 6

[6] Planowane prace w kolejnym tygodniu:

Planowane prace na kolejny okres sprawozdawczy:

 • Oczekiwanie na zaopiniowanie złożonych Projektów Tymczasowej Organizacji Ruchu przez Zarządców Dróg.
 • Oczekiwanie na wydanie decyzji ZRID;
 • Przekazanie przez Wykonawcę STWiORB do opatrzenia pieczęcią „do realizacji”;
 • Oczekiwanie na przekazanie Wykonawcy STWiORB opatrzonych pieczęcią „do realizacji”;
 • Oczekiwanie na zatwierdzenie przedłożonej rewizji KSZR.
 • Złożenie do zatwierdzenia PZJ;
 • Zgłoszenie umów podwykonawczych;
 • Złożenie wniosków materiałowych.