[1] Podstawa opracowania:

[2] Data Raportu:

Subklauzula 4.20 Warunków Kontraktu       

26.06.2023

[3] Okres sprawozdawczy:                                                                                                                                

Rok: 2023

Miesiąc: 6

Tydzień: 4

Okres: 19.06-25.06.23

 

 • Udział w naradzie technicznej w dniu 20.06.2023r. dotyczącej omówienia uwag do Projektu Wykonawczego branży drogowej;
 • Udział w naradzie technicznej w dniu 22.06.2023r. dotyczącej omówienia uwag do Projektu Wykonawczego branży teletechnicznej, energetycznej oraz STWIORB;
 • Otrzymanie uwag do Projektu Technicznego rew. 1 TOM IV, V, VI;
 • Otrzymanie uwag do SSTWiORB rew.1;
 • Przekazanie rewizji Projektu Technicznego Tom IV / 2 Zasilanie elektroenergetyczne;
 • Przekazanie rewizji wzorów Protokołów z przeprowadzonej wizji w terenie;
 • Przekazanie porozumienia z Lasami Państwowymi dotyczącego wycinki drzew i krzewów w ramach inwestycji;
 • Przekazanie Koncepcji Systemu Zarzadzania Ruchem rew.5;
 • Wprowadzanie zasadnych uwag Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego do Projektu Wykonawczego;
 • Koncepcja Systemu Zarzadzania Ruchem – przygotowanie projektu wykonawczego;
 • Oczekiwanie na wydanie decyzji ZRID;
 • Projekt Stałej Organizacji Ruchu – przygotowanie opracowania do złożenia do Zarządcy Drogi;
 • Przygotowanie Projektów Tymczasowej Organizacji Ruchu.

[4] Personel Wykonawcy:

W okresie sprawozdawczym personel Wykonawczy liczy 79 osób w tym:

 • Kadra kierownicza – 12
 • Pracownicy biurowi - 6
 • Projektanci – 55
 • Geodezja - 5

[5] Uwagi i Utrudnienia:

Przekazywanie nowych uwag do rewizji Projektu Wykonawczego oraz STWIORB bez wskazanie uzasadnienia wynikającego z PFU.

[6] Planowane prace w kolejnym tygodniu:

Planowane prace na kolejny okres sprawozdawczy:

 • Projekt Stałej Organizacji Ruchu – przygotowanie opracowania do złożenia do Zarządcy Drogi;
 • Koncepcja Systemu Zarzadzania Ruchem – przygotowanie projektu wykonawczego;
 • Przygotowanie Projektów Tymczasowej Organizacji Ruchu;
 • Oczekiwanie na wydanie decyzji ZRID;
 • Uwzględnienie zasadnych uwag do STWIORB oraz przekazanie skorygowanych STWIORB do których przekazane zostały merytoryczne uwagi ze wskazaniem niezgodności z Warunkami Kontraktu;
 • Oczekiwanie na przekazanie Wykonawcy STWIORB z pieczątką do realizacji;
 • Przekazanie przez Wykonawcę pozostałych rewizji STWiORB po uwagach Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu;
 • Wprowadzanie do Projektu Wykonawczego ustaleń z narady technicznej ostatecznej rewizji do Projektu Wykonawczego oraz STWIORB;
 • Udział w Naradach Technicznych w zakresie omówienia Projektu Wykonawczego branży mostowej oraz STWIORB.