[1] Podstawa opracowania:

[2] Data Raportu:

Subklauzula 4.20 Warunków Kontraktu       

14.08.2023

[3] Okres sprawozdawczy:                                                                                                                                

Rok: 2023

Miesiąc: 8

Tydzień: 2

Okres: 07.08-13.08.23

 

 • Wprowadzanie zasadnych uwag do STWIORB zgodnie z ustaleniami narad technicznych;
 • Złożenie STWiORB D-M.00.00.00 do opatrzenia pieczęcią „do realizacji”;
 • Złożenie Koncepcja Systemu Zarzadzania Ruchem – przygotowanie projektu Wykonawczego;
 • Oczekiwanie na wydanie decyzji ZRID;
 • Projekt Stałej Organizacji Ruchu – przygotowanie opracowania do złożenia do Zarządcy Drogi;
 • Oczekiwanie na zaopiniowanie złożonych Projektów Tymczasowej Organizacji Ruchu;
 • Przygotowywanie rewizji Projektów Wykonawczych/Technicznych do złożenia do opatrzenia pieczęcią „do realizacji”;
 • Złożenie Projektu Wykonawczego/Technicznego Tom III do opatrzenia pieczęcią „do realizacji”;
 • Oczekiwanie na zatwierdzenie wniosku dla wytwórni głównej i pomocniczej dla betonu towarowego;
 • Zgłoszenie umów podwykonawczych.

[4] Personel Wykonawcy:

W okresie sprawozdawczym personel Wykonawczy liczy 82 osób w tym:

 • Kadra kierownicza – 12
 • Pracownicy biurowi - 8
 • Projektanci – 57
 • Geodezja - 5

[5] Uwagi i Utrudnienia:

Wykonawca zwraca uwagę na zwłokę Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie w zakresie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia dla niniejszej inwestycji i skutkuje uprawnieniem Wykonawcy do przedłużenia Czasu na Ukończenie, zmiany wykonania Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania oraz zwrot Kosztów. Wykonawca na bieżąco przedstawia informacje o powyższych okolicznościach w ramach roszczenia przejściowego nr 36. Na dzień 13 sierpnia 2023 r. zwłoka organu wynosi już 143 dni, co może mieć wpływ również na termin wydania decyzji ZRID.

[6] Planowane prace w kolejnym tygodniu:

Planowane prace na kolejny okres sprawozdawczy:

 • Projekt Stałej Organizacji Ruchu – przygotowanie opracowania do złożenia do Zarządcy Drogi;
 • Koncepcja Systemu Zarządzania Ruchem – przygotowanie projektu Wykonawczego;
 • Złożenie Projektów Tymczasowej Organizacji Ruchu;
 • Oczekiwanie na zaopiniowanie złożonych Projektów Tymczasowej Organizacji Ruchu;
 • Oczekiwanie na wydanie decyzji ZRID;
 • Procedowanie STWiORB, uwzględnienie zasadnych uwag oraz przedłożenie skorygowanych STWIORB, do których przekazane zostały merytoryczne uwagi ze wskazaniem niezgodności z Warunkami Kontraktu;
 • Przekazanie przez Wykonawcę STWiORB oraz Projektów Wykonawczych/Technicznych do opatrzenia pieczęcią „do realizacji”;
 • Oczekiwanie na przekazanie Wykonawcy STWiORB oraz Projektów Wykonawczych/Technicznych opatrzonych pieczęcią „do realizacji”;
 • Zgłoszenie umów podwykonawczych;
 • Złożenie wniosków materiałowych;
 • Oczekiwanie na zatwierdzenie wniosku dla wytwórni głównej i pomocniczej dla betonu towarowego;