[1] Podstawa opracowania:

[2] Data Raportu:

Subklauzula 4.20 Warunków Kontraktu       

07.08.2023

[3] Okres sprawozdawczy:                                                                                                                                

Rok: 2023

Miesiąc: 8

Tydzień: 1

Okres: 31.07-06.07.23

 

 • Wprowadzanie zasadnych uwag do STWIORB zgodnie z ustaleniami narad technicznych;
 • Przygotowywanie rewizji Projektów Wykonawczych/Technicznych do złożenia do opatrzenia pieczęcią „do realizacji”;
 • Koncepcja Systemu Zarzadzania Ruchem – przygotowanie projektu Wykonawczego;
 • Oczekiwanie na wydanie decyzji ZRID;
 • Projekt Stałej Organizacji Ruchu – przygotowanie opracowania do złożenia do Zarządcy Drogi;
 • Złożenie rewizji Projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu do Zarządcy Drogi;
 • Oczekiwanie na zaopiniowanie złożonych Projektów Tymczasowej Organizacji Ruchu;
 • Złożenie Projektów Wykonawczych/Technicznych Tom I; II; IX do opatrzenia pieczęcią „do realizacji”;
 • Opatrzenie przez Inżyniera pieczęcią „do realizacji” Projektów Wykonawczych/Technicznych Tom IV/I; IV/2; IV/3; V/1A; V/1B; V/2;
 • Zgłoszenie umów podwykonawczych.

[4] Personel Wykonawcy:

W okresie sprawozdawczym personel Wykonawczy liczy 82 osób w tym:

 • Kadra kierownicza – 12
 • Pracownicy biurowi - 8
 • Projektanci – 57
 • Geodezja - 5

[5] Uwagi i Utrudnienia:

 

[6] Planowane prace w kolejnym tygodniu:

Planowane prace na kolejny okres sprawozdawczy:

 • Projekt Stałej Organizacji Ruchu – przygotowanie opracowania do złożenia do Zarządcy Drogi;
 • Koncepcja Systemu Zarządzania Ruchem – przygotowanie projektu Wykonawczego;
 • Złożenie Projektów Tymczasowej Organizacji Ruchu;
 • Oczekiwanie na zaopiniowanie złożonych Projektów Tymczasowej Organizacji Ruchu;
 • Oczekiwanie na wydanie decyzji ZRID;
 • Procedowanie STWiORB, uwzględnienie zasadnych uwag oraz przedłożenie skorygowanych STWIORB, do których przekazane zostały merytoryczne uwagi ze wskazaniem niezgodności z Warunkami Kontraktu;
 • Przekazanie przez Wykonawcę STWiORB oraz Projektów Wykonawczych/Technicznych do opatrzenia pieczęcią „do realizacji”;
 • Oczekiwanie na przekazanie Wykonawcy STWiORB oraz Projektów Wykonawczych/Technicznych opatrzonych pieczęcią „do realizacji”;
 • Zgłoszenie umów podwykonawczych;
 • Złożenie wniosków materiałowych;
 • Oczekiwanie na zatwierdzenie wniosku dla wytwórni głównej i pomocniczej dla betonu towarowego;