L.P. Nazwa Podwykonawcy/Dostawcy/Usługodawcy Kategoria podmiotu Zakres umowy (skrótowo)
1 Transprojekt Gdański Sp. Z o.o., ul. Zabytkowa 2, 80-253 Gdańsk usługodawca Wykonanie dokumentacji projektowej 
2 Firma Geodezyjno - Kartograficzna RADIAN J.J. i B. Osińscy s.c. dalszy podwykonawca robót Wykonanie mapy do celów projektowych, podziałów działek, dokumentacji dla działek przejmowanych w całości, stabilizacji punktów granicznych, stabilizacji słupkami PD, pomiarów koryta rzek oraz wykonania aktualnej ortofotomapy
3 Pracownia drogowa - Waldemar Cyske dalszy podwykonawca robót Wykonanie badań istniejącej nawierzchni, projektu wzmocnienia istniejącej nawierzchni oraz projektu nowej nawierzchni
4 UNI-GEO Piotr Rant dalszy usługodawca Wykonanie badań terenowych, badań labolatoryjnych, opinii geotechnicznej, dokumentacji badań podłoża gruntowego, projektu robót geologicznych
5 Pracownia badań Ekologicznych "Natura" Marek Wierzba dalszy podwykonawca robót Wykonanie inwentaryzacji środowiskowej, opracowanie raportu częściowego oraz końcowego z przeprowadzonej inwentaryzacji środowiskowej, reprezentowanie Projektanta, udzielanie konsultacji na etapie realizacji umowy oraz wykonanie oceny oddziaływanie na przedsięwzięcia inwentaryzowane elementy przyrodnicze i obszary chronione, w tym wskazanie działań minimalizujących wpływ inwestycji na potrzeby sporządzenia raportu do ponownej oceny
6 ALPHA LABORATORY – Adam Wiącek  dalszy usługodawca Wykonanie badań geotechnicznych sprawdzających, zgodnie z zestawieniem zawartym w Załączniku nr 8, badania przydatności gruntów do wbudowania w nasyp drogowy
7 DROG - TECH SP. Z O.O. usługodawca usługi laboratoryjne
8 GEONADIR Łukasz Benit,   usługodawca obsługa geodezyjna + pomiar powykonawczy
9 MR CONSULTING Sp. z o.o., Środowiskowa spółka komandytowa usługodawca nadzór przyrodniczy + archeologia
10 TRAX elektronik A. MORYC, M.TOMECKI, L. TURCZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA podwykonawca dane meteo, monitoring stanu nawierzchni, integracja systemów
11 KELLER POLSKA SP. Z O.O. podwykonawca optymalizacja i wykonanie wzmocnienia podłoża gruntowego w technologii kolumn DSM pod dobudowywanym nasypem ciągu drogi S19
12 STUMP FRANKI Sp. Z o.o. podwykonawca Wzmocnienie podłoża kolumny DSM i FDC
13 AARSLEFF Sp. Z o.o. podwykonawca Wzmocnienia obiektów mostowych
14 BUDINŻ Sp z o.o. podwykonawca ścianki szczelne 
15 WIMEP Kuchta Witold Jakub usługodawca kontenery na budowę 
16 ZBROSTAL Sp. z o.o. dostawca dostawa stali 
17 VIACON POLSKA Sp. z o.o. dostawca  dostawa przepustów
18 TRANSTOM Sp. z o.o. podwykonawca rozbiórki
19 ZBT WSCHÓD Sp. z o.o. podwykonawca przebudowy elektroenergetyczne / sieci telekomunikacyjne
20 PPHU REMBET Sp. Z.o.o dostawca dostawa kruszywa
21 VLS POLSKA  Sp. z o.o. podwykonawca sprężenie obiektów mostowych
22 Jakub Chromański ROAD SUPPORT podwykonawca melioracja, zbiorniki retencyjne, przepusty
23 POL-TOM Sp. z o.o. podwykonawca wykonanie przepustów żelbetowych
24 Wiesław Barwiński FREZBUD usługodawca frezowanie
25 HTI BP Sp. z o.o. dostawca dostawa rur PP
26 RUREX Sp. z o.o. dostawca dostawa prefabrykatów betonowych
27 RIIB Sp. z o.o. podwykonawca roboty żelbetowe MS-3, MS-5, WS-5a, WS-5b
28 B2 SP. Z O.O. podwykonawca dostawa i montaż urządzeń dylatacyjnych i łożysk 
29 KOPALNIA WAPIENIA "MORAWICA" S.A. dostawca kruszywo do podbudowy 4-31,5
30 PKP CARGO S.A. CENTRALNY ZAKŁAD SPÓŁKI dostawca przewóz towarów otoczaki, żwir kamień pokruszony lub rozłupany, żwir, krzemień
31 PHU TRAKT MAREK JAROSZKIEWICZ usługodawca usługi dźwigowe
32 M-CARS BARBARA KORNACKA-SZCZYGIEŁ dostawca kruszywo naturalne drobne    
33 SAFEROAD SERVICES Sp. Z o.o. usługodawca tymczasowa organizacja ruchu  
34 LUBELSKIE KOPALNIE SUROWCÓW MINERALNYCH Sp. Z o.o. dostawca kruszywo o ciągłym uziarnieniu