środa, 24/04/2024

Wojewoda Lubelski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla budowy drugiej jezdni obwodnicy Kocka i Woli Skromowskiej w ciągu drogi S19, o długości ok. 8 km. Decyzja ta ma rygor natychmiastowej wykonalności, co umożliwia niezwłoczne rozpoczęcie robót budowlanych.

środa, 06/03/2024

Dnia 20 lutego 2024 r. Wojewoda Lubelski wydał decyzję nakładające na Wykonawcę robót obowiązek usunięcia nieprawidłowości w złożonym w dniu 13 stycznia 2023 r. wniosku o wydanie decyzji ZRID, w związku z wydanym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska postanowieniem.

środa, 17/01/2024

W dniu 13.12.2023 r. Wojewoda Lubelski zgodnie z art. 90 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o cechach oddziaływania na środowisko, poinformował, że w trakcie trwania konsultacji społecznych nie otrzymał żadnych uwag ani wniosków. 

środa, 17/01/2024

W grudniu planowane są następujące prace:

środa, 17/01/2024

W listopadzie planowane są następujące prace:

środa, 17/01/2024

W październiku planowane są następujące prace:

środa, 17/01/2024

We wrześniu planowane są następujące prace projektowe:

poniedziałek, 18/09/2023

W dniu 12.09.2023 r. w Biurze Inżyniera Kontraktu odbyła się Rada Budowy nr 17, na której omówiono stan realizacji inwestycji w okresie sprawozdawczym - sierpień 2023 r.

środa, 16/08/2023

W dniu 08.08.2023 r. w Biurze Inżyniera Kontraktu odbyła się Rada Budowy nr 16, na której omówiono stan realizacji inwestycji w okresie sprawozdawczym - lipiec 2023 r.

piątek, 07/07/2023

W dniu 04.07.2023 r. w Biurze Inżyniera Kontraktu odbyła się Rada Budowy nr 15, na której omówiono stan realizacji inwestycji w okresie sprawozdawczym - czerwiec 2023 r.