środa, 24/04/2024

Wojewoda Lubelski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla budowy drugiej jezdni obwodnicy Kocka i Woli Skromowskiej w ciągu drogi S19, o długości ok. 8 km. Decyzja ta ma rygor natychmiastowej wykonalności, co umożliwia niezwłoczne rozpoczęcie robót budowlanych.

środa, 06/03/2024

Dnia 20 lutego 2024 r. Wojewoda Lubelski wydał decyzję nakładające na Wykonawcę robót obowiązek usunięcia nieprawidłowości w złożonym w dniu 13 stycznia 2023 r. wniosku o wydanie decyzji ZRID, w związku z wydanym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska postanowieniem.