[1] Podstawa opracowania:

[2] Data Raportu:

Subklauzula 4.20 Warunków Kontraktu       

24.07.2023

[3] Okres sprawozdawczy:                                                                                                                                

Rok: 2023

Miesiąc: 7

Tydzień: 3

Okres: 17.07-23.07.23

 

·        Wprowadzanie  uwag do STWIORB zgodnie z ustaleniami narad technicznych;

·        Procedowania rozwiązań opisanych w STWiORB

·        Wykonawca przedłożył szereg STWiORB z branży drogowej i mostowej do opatrzenia pieczęcią „do realizacji”

·    Wykonawca na wniosek Zamawiającego przedłożył pliki wyjściowe z ugięciomierza dynamicznego FWD  (dot. Projekt dostosowania konstrukcji nawierzchni do KR6)

·      Wykonawca przedłożył  Projekt Wykonawczy/Techniczny TOM IV/1; IV/2; IV/3; V/1A; V/1B; V/2;

·      Koncepcja Systemu Zarzadzania Ruchem – przygotowanie projektu Wykonawczego;

·       Oczekiwanie na wydanie decyzji ZRID;

·       Projekt Stałej Organizacji Ruchu – przygotowanie opracowania do złożenia do Zarządcy Drogi;

·      Przygotowanie Projektów Tymczasowej Organizacji Ruchu.

[4] Personel Wykonawcy:

W okresie sprawozdawczym personel Wykonawczy liczy 79 osób w tym:

·        Kadra kierownicza – 12

·        Pracownicy biurowi - 6

·        Projektanci – 55

·        Geodezja - 5

[6] Planowane prace w kolejnym tygodniu:

Planowane prace na kolejny okres sprawozdawczy:

·        Projekt Stałej Organizacji Ruchu – przygotowanie opracowania do złożenia do Zarządcy Drogi;

·        Koncepcja Systemu Zarządzania Ruchem – przygotowanie projektu Wykonawczego;

·        Złożenie rewizji Projektów Tymczasowej Organizacji Ruchu;

·        Procedowanie rewizji STWiORB po uwagach Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu;

·     Przekazanie przez Wykonawcę projektów Wykonawczych/Technicznych 

·        Zgłoszenie umów podwykonawczych