[1] Podstawa opracowania:

[2] Data Raportu:

Subklauzula 4.20 Warunków Kontraktu       

27.12.2023

[3] Okres sprawozdawczy:                                                                                                                                

Rok: 2023

Miesiąc: 12

Tydzień: 4

Okres: 18.12-24.12.23

 

 • Wykonawca przekazał do opatrzenia pieczęcią  „do realizacji” Projekt Wykonawczy/Techniczny Tom VII/2.2;
 • Wykonawca przekazał wyjaśnienia do  zatwierdzonego warunkowo Projekto Wykonawczo/Techniczno Tom VII/2.4;
 • Przekazanie przez Wykonawcę protokołów zdawczo-odbiorczych do odbioru Dokumentów Wykonawcy w zakresie: PW/PT; STWiORB; TOR; PDR; KSZR
 • Koncepcja Systemu Zarządzania Ruchem-  przygotowanie projektu Wykonawczego;
 • Oczekiwanie na wydanie decyzji ZRID;
 • Oczekiwanie na zatwierdzenie Stałej Organizacji Ruchu przez Zarządcę Drogi;
 • Uzgodnienie STWiORB oraz Projektów Wykonawczych/Technicznych opatrzonych pieczęcią „do realizacji”;
 • Przekazanie do uzgodnienia projektu TOR – obniżenie prędkości/degradacja klasy drogi
 • Uzgodnienie Projektów Tymczasowej Organizacji Ruchu;
 • Złożenie wniosków materiałowych;
 • Uzgodnienie Planu BIOZ
 • Uzgodnienie STWIORB do opatrzenia pieczęcią „do realizacji”;
 • Prace nad STWIORB;
 • Inżynier Kontraktu przekazał opatrzony pieczęcią „do realizacji” STWIORB;
 • Wykonawca złożył do zatwierdzenia Program Zapewnienia Jakości;

[4] Personel Wykonawcy:

W okresie sprawozdawczym personel Wykonawczy liczy 82 osób w tym:

 • Kadra kierownicza – 12
 • Pracownicy biurowi - 13
 • Projektanci – 57
 • Geodezja – 5

[6] Planowane prace w kolejnym tygodniu:

Planowane prace na kolejny okres sprawozdawczy:

 • Uzgodnienie Projektów Tymczasowej Organizacji Ruchu;
 • Uzgodnienie Projektu Stałej Organizacji Ruchu przez Zarządcę Drogi;
 • Oczekiwanie na wydanie decyzji ZRID;
 • Uzgodnienie STWiORB do opatrzenia pieczęcią „do realizacji”;
 • Uzgodnienie STWiORB oraz Projektów Wykonawczych/Technicznych opatrzonych pieczęcią „do realizacji”;
 • Złożenie do przeglądu Planu Działań Ratowniczych doprowadzonego do zgodności z zapisami Zarządzenia
  nr 19 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 28 lipca 2023r. zgodnie z poleceniem Inżyniera;
 • Złożenie do zatwierdzenia PZJ;
 • Zgłoszenie umów podwykonawczych;
 • Złożenie wniosków materiałowych;