[1] Podstawa opracowania:

[2] Data Raportu:

Subklauzula 4.20 Warunków Kontraktu       

02.04.2024

[3] Okres sprawozdawczy:                                                                                                                                

Rok: 2024

Miesiąc: 03

Tydzień: 05

Okres: 25.03-31.03.24

 

 • Oczekiwanie na wydanie decyzji ZRID;
 • W związku z uwagami Zarządcy Drogi do projektu stałej organizacji ruchu wykraczającymi poza zakres zobowiązań umownych, Wykonawca ponowił wniosek do Inżyniera Kontraktu o zajęcie stanowiska. 
 • Wykonawca przedłożył do IK KSZR uzupełnioną o schematy procedur.
 • Oczekiwanie na zaopiniowanie złożonych Projektów Tymczasowej Organizacji Ruchu przez Zarządców Dróg: GDDKiA - 3.; ZDW - 3 szt.;
 • Wykonawca otrzymał od ZDW pismo, w którym Zarządca Drogi informuje, iż pozostawia przedłożone PTOR bez rozpatrzenia do momentu podpisania porozumienia dot. użytkowania fragmentu DW 808;
 • Wykonawca przekazał do IK odpowiedź na negatywne wyniki badań z Laboratorium Zamawiającego – pismo nr PA/S19/511/2024/PM/1060 z 25.03.2024 r.;
 • Wykonawca przekazał do opieczętowania „do realizacji” uzgodnione na spotkaniu w dniu 22.03.2024 r. z Zamawiającym i Inżynierem Kontraktu w Wydziale Technologii i Jakości Dróg GDDKiA w Lublinie STWiORB:
  D-05.03.08B rew.3 Nawierzchnia podwójnie powierzchniowo utrwalona i D.08.05.01A rew.5 Elementy uliczne monolityczne;
 • Złożenie wniosków materiałowych;
 • Wykonawca zgłosił umowy Podwykonawcze;

[4] Personel Wykonawcy:

W okresie sprawozdawczym personel Wykonawczy liczy 95 osób w tym:

 • Kadra kierownicza – 13
 • Pracownicy biurowi - 14
 • Projektanci – 62
 • Geodezja – 6

[6] Planowane prace w kolejnym tygodniu:

Planowane prace na kolejny okres sprawozdawczy:

 • Oczekiwanie na zaopiniowanie złożonych Projektów Tymczasowej Organizacji Ruchu przez Zarządców Dróg.
 • Oczekiwanie na wydanie decyzji ZRID;
 • Przekazanie przez Wykonawcę STWiORB do opatrzenia pieczęcią „do realizacji”;
 • Oczekiwanie na przekazanie Aneksów na roboty dodatkowe;
 • Oczekiwanie na przekazanie Wykonawcy STWiORB opatrzonych pieczęcią „do realizacji”;
 • Oczekiwanie na zatwierdzenie przez Zarządcę Drogi przedłożonego PSOR. 
 • Zgłoszenie umów podwykonawczych;
 • Złożenie wniosków materiałowych.