[1] Podstawa opracowania:

[2] Data Raportu:

Subklauzula 4.20 Warunków Kontraktu       

02.10.2023

[3] Okres sprawozdawczy:                                                                                                                                

Rok: 2023

Miesiąc: 9

Tydzień: 5

Okres: 25.09-01.10.23

 

 • Wprowadzanie przedłożonych uwag do STWIORB;
 • Przekazanie STWiORB (36 szt.) do opatrzenia pieczęcią „do realizacji”;
 • Koncepcja Systemu Zarządzania Ruchem – przygotowanie projektu Wykonawczego;
 • Oczekiwanie na wydanie decyzji ZRID;
 • Złożenie Projektu Stałej Organizacji Ruchu do Zarządcy Drogi;
 • Oczekiwanie na zaopiniowanie złożonych Projektów Tymczasowej Organizacji Ruchu;
 • Przygotowywanie rewizji Projektów Wykonawczych/Technicznych do złożenia do opatrzenia pieczęcią „do realizacji”;
 • Złożenie wniosków materiałowych, w tym rewizji wniosku na beton konstrukcyjny;
 • Złożenie do zatwierdzenia PZJ, w tym rewizji PZJ ogólny;
 • Zgłoszenie umów podwykonawczych;
 • Wykonanie raportu ornitologicznego;
 • Wytyczenie obszaru drzew przeznaczonych do wycinki, położonych na przekazanych protokolarnie terenach należących do GDDKiA.
 • Przesłanie propozycji terminu na wykonanie w dniu 11.10.2023r. zarobów próbnych betonu konstrukcyjnego;
 • Przekazanie inwentaryzacji stanu technicznego dróg oraz inwentaryzacji budynków.
 • Przekazanie raportu z rozpoznania saperskiego;
 • Zabezpieczanie drzew i krzewów przeznaczonych do pozostawienia w obrębie budowy (tereny przekazane protokolarnie, należące do GDDKiA).

[4] Personel Wykonawcy:

W okresie sprawozdawczym personel Wykonawczy liczy 82 osób w tym:

 • Kadra kierownicza – 12
 • Pracownicy biurowi - 8
 • Projektanci – 57
 • Geodezja – 5
 • Ornitolog - 1

[6] Planowane prace w kolejnym tygodniu:

Planowane prace na kolejny okres sprawozdawczy:

 • Koncepcja Systemu Zarządzania Ruchem – przygotowanie projektu Wykonawczego;
 • Oczekiwanie na zaopiniowanie złożonych Projektów Tymczasowej Organizacji Ruchu;
 • Oczekiwanie na wydanie decyzji ZRID;
 • Przekazanie przez Wykonawcę STWiORB oraz Projektów Wykonawczych/Technicznych do opatrzenia pieczęcią „do realizacji”;
 • Złożenie do zatwierdzenia PZJ;
 • Zgłoszenie umów podwykonawczych;
 • Złożenie wniosków materiałowych;
 • Przekazanie raportu ornitologicznego;
 • Rozpoczęcie wycinki drzew znajdujących się na przekazanych protokolarnie terenach należących do GDDKiA;
 • Zabezpieczanie drzew i krzewów przeznaczonych do pozostawienia w obrębie budowy 
 • Zgłoszenie gotowości laboratorium  na przeprowadzenie rewizyty w dniu 04.10.2023r. lub 05.10.2023r.