[1] Podstawa opracowania:

[2] Data Raportu:

Subklauzula 4.20 Warunków Kontraktu       

24.07.2023

[3] Okres sprawozdawczy:                                                                                                                                

Rok: 2023

Miesiąc: 7

Tydzień: 3

Okres: 17.07-23.07.23

 

·        Wprowadzanie zasadnych uwag do STWIORB zgodnie z ustaleniami narad technicznych;

·        Oczekiwanie na zajęcie stanowiska przez Zamawiającego w zakresie rozwiązań opisanych w STWiORB

·        Wykonawca przedłożył szereg STWiORB z branży drogowej i mostowej do opatrzenia pieczęcią „do realizacji”

·    Wykonawca na wniosek Zamawiającego przedłożył pliki wyjściowe z ugięciomierza dynamicznego FWD  (dot. Projekt dostosowania konstrukcji nawierzchni do KR6)

·      Wykonawca przedłożył do opatrzenia pieczęcią „do realizacji” Projekt Wykonawczy/Techniczny TOM IV/1; IV/2; IV/3; V/1A; V/1B; V/2;

· Oczekiwanie na decyzję Inżyniera Kontraktu/Zamawiającego dotyczącą wprowadzenia do Projektu Wykonawczego/Technicznego branży drogowej, obiektów inżynierskich, elektroenergetycznej dodatkowych rozwiązań wykraczających poza zobowiązania Wykonawcy;

·        Koncepcja Systemu Zarzadzania Ruchem – przygotowanie projektu Wykonawczego;

·        Oczekiwanie na wydanie decyzji ZRID;

·        Projekt Stałej Organizacji Ruchu – przygotowanie opracowania do złożenia do Zarządcy Drogi;

·        Oczekiwanie za zatwierdzenie zgłoszonych materiałów;

·        Przygotowanie Projektów Tymczasowej Organizacji Ruchu.

[4] Personel Wykonawcy:

W okresie sprawozdawczym personel Wykonawczy liczy 79 osób w tym:

·        Kadra kierownicza – 12

·        Pracownicy biurowi - 6

·        Projektanci – 55

·        Geodezja - 5

[5] Uwagi i Utrudnienia:

 

[6] Planowane prace w kolejnym tygodniu:

Planowane prace na kolejny okres sprawozdawczy:

·        Projekt Stałej Organizacji Ruchu – przygotowanie opracowania do złożenia do Zarządcy Drogi;

·        Koncepcja Systemu Zarządzania Ruchem – przygotowanie projektu Wykonawczego;

·        Złożenie rewizji Projektów Tymczasowej Organizacji Ruchu;

·        Oczekiwanie na wydanie decyzji ZRID;

·        Uwzględnienie zasadnych uwag do STWIORB oraz przekazanie skorygowanych STWIORB, do których przekazane zostały merytoryczne uwagi ze wskazaniem niezgodności z Warunkami Kontraktu;

·       Oczekiwanie na przekazanie Wykonawcy STWIORB oraz Projektów Wykonawczych/Technicznych opatrzonych pieczęcią „do realizacji”;

·         Przekazanie przez Wykonawcę pozostałych rewizji STWiORB po uwagach Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu;

·     Przekazanie przez Wykonawcę projektów Wykonawczych/Technicznych do przeglądu i zatwierdzenia oraz do opatrzenia pieczęcią „do realizacji”;

·        Zgłoszenie umów podwykonawczych