[1] Podstawa opracowania:

[2] Data Raportu:

Subklauzula 4.20 Warunków Kontraktu       

31.07.2023

[3] Okres sprawozdawczy:                                                                                                                                

Rok: 2023

Miesiąc: 7

Tydzień: 4

Okres: 24.07-30.07.23

 

 • Wprowadzanie zasadnych uwag do STWIORB zgodnie z ustaleniami narad technicznych;
 • Wykonawca przedłożył szereg STWiORB z branży drogowej i mostowej do opatrzenia pieczęcią „do realizacji”;
 • Przygotowywanie rewizji Projektów Wykonawczych/Technicznych do złożenia celem opatrzenia pieczęcią „do realizacji” ;
 • Koncepcja Systemu Zarzadzania Ruchem – przygotowanie projektu Wykonawczego;
 • Oczekiwanie na wydanie decyzji ZRID;
 • Projekt Stałej Organizacji Ruchu – przygotowanie opracowania do złożenia do Zarządcy Drogi;
 • Złożenie rewizji Projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu do Zarządcy Drogi;
 • Oczekiwanie na zaopiniowanie złożonych Projektów Tymczasowej Organizacji Ruchu;
 • Złożenie wniosku o zatwierdzenie wytwórni głównej i pomocniczej dla betonu towarowego.

[4] Personel Wykonawcy:

W okresie sprawozdawczym personel Wykonawczy liczy 79 osób w tym:

 • Kadra kierownicza – 12
 • Pracownicy biurowi - 6
 • Projektanci – 55
 • Geodezja - 5

[5] Uwagi i Utrudnienia:

 

[6] Planowane prace w kolejnym tygodniu:

Planowane prace na kolejny okres sprawozdawczy:

 • Projekt Stałej Organizacji Ruchu – przygotowanie opracowania do złożenia do Zarządcy Drogi;
 • Koncepcja Systemu Zarządzania Ruchem – przygotowanie projektu Wykonawczego;
 • Złożenie Projektów Tymczasowej Organizacji Ruchu;
 • Oczekiwanie na zaopiniowanie złożonych Projektów Tymczasowej Organizacji Ruchu;
 • Oczekiwanie na wydanie decyzji ZRID;
 • Procedowanie STWiORB, uwzględnienie zasadnych uwag oraz przedłożenie skorygowanych STWIORB, do których przekazane zostały merytoryczne uwagi ze wskazaniem niezgodności z Warunkami Kontraktu;
 • Oczekiwanie na przekazanie Wykonawcy STWiORB oraz Projektów Wykonawczych/Technicznych opatrzonych pieczęcią „do realizacji”;
 • Przekazanie przez Wykonawcę Projektów Wykonawczych/Technicznych celem opatrzenia pieczęcią „do realizacji”;
 • Zgłoszenie umów podwykonawczych;
 • Złożenie wniosków materiałowych.