W dniu 16.05.2023 r. w Biurze Inżyniera Kontraktu odbyła się Rada Budowy nr 13, na której omówiono stan realizacji inwestycji w okresie sprawozdawczym - kwiecień 2023.

Przewidywany postęp Robót na kolejny miesiąc.

  • Uwzględnienie zasadnych uwag do STWiORB oraz przekazanie skorygowanych STWiORB, do których przekazane zostały merytoryczne uwagi ze wskazaniem niezgodności z Warunkami Kontraktu;
  • Przekazanie rewizji Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych po uwagach Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu;
  • Prace nad rewizją Projektu Technicznego/ Projektu Wykonawczego po uwagach Inżyniera Kontraktu;
  • Koncepcja Systemu Zarządzania Ruchem – przygotowanie Projektu Wykonawczego;
  • Przekazanie Inżynierowi Kontraktu wzorów wniosków o zatwierdzenie;
  • Prace związane z realizacją Poleceń Inżyniera w zakresie likwidacji słupów oświetleniowych, oświetlenia ścieżki rower pod obiektem WS-5b, wykonania dodatkowego chodnika przy DW;