W dniu 12.07.2022 r. odbyła się Rada Budowy nr 3, na której omówiono stan realizacji Inwestycji w okresie sprawozdawczym - czerwiec 2022.

Postęp robót:

BRANŻA DROGOWA:

- Opracowanie założeń do Projektu Budowlanego (kontynuacja prac);

- Wprowadzenie rozwiązań uzgodnionych na Radzie Technicznej nr 2 dot. założeń do Projektu Budowalnego;

- Przeprowadzenie prac nad planem sytuacyjnym oraz rozwiązaniami projektu branży drogowej;

- Monitorowanie zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu dla badań nawierzchni;

- Opracowanie wyników badań istniejącej nawierzchni jezdni lewej S19;

- Przeprowadzenie inwentaryzacji w terenie wraz z opracowaniem wyników.

 

BRANŻA MOSTOWA:

-  Prowadzenie prac nad koncepcją obiektów mostowych.

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA:

- Monitorowanie procesu wydawania warunków technicznych.

BRANŻA TELETECHNICZNA:

- Monitorowanie procesu wydawania warunków technicznych.

BRANŻA SANITARNA:

- Monitorowanie procesu wydawania warunków technicznych.

GEOTECHNIKA:

- Opracowywanie Programu Badań Geotechnicznych;

- Przekazanie Programu Badań Geotechnicznych dla badań uzupełniających do przeglądu przez Inżyniera Kontraktu;

- Analiza oraz przygotowanie stanowiska do uwag Inżyniera Kontraktu do PBG;

- Korekta opracowania PBG zgodnie z uwagami Inżyniera Kontraktu.

MELIORACJE:

- Analiza materiałów pozyskanych podczas inwentaryzacji cieków.

Pozostałe opracowania:


GEODEZJA:

- Opracowywanie map do celów projektowych - wewnętrzna weryfikacja oraz wprowadzenie korekt to opracowania.

OCHRONA ŚRODOWISKA:

- Prowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej;

- Prowadzenie prac nad raportem ponownej oceny oddziaływania na środowisko.

INNE:

- Przygotowanie i przekazanie Systemu Zarządzania Jakością - rewizja 02;

- Przygotowanie i przekazanie Harmonogramu dla etapu prac projektowych - rewizja 02.

Plan Robót:

 - Kontynuacja prac prowadzonych w okresie sprawozdawczym (wymienionych 
w pkt. 6);

- Przekazanie drugiego Etapu Założeń do Projektu Budowlanego;

- Opracowanie badań do istniejącej nawierzchni;

- Rozpoczęcie prac w terenie, po zatwierdzeniu Programu Badań Geotechnicznych;

- Kontynuowanie prac nad Projektem Budowlanym oraz Systemem Zarządzania Ruchem;

- Kontynuowanie inwentaryzacji środowiskowej oraz opracowanie raportu ponownej oceny oddziaływania na środowisko;

- Złożenie Mapy do celów projektowych do oklauzulowania  do PODGiK;

- Opracowanie wystąpień o warunki techniczne, zasilenia urządzeń.

 

Kolejna Rada Budowy zaplanowana została na 09.08.2022 r., godz. 12:00.