W dniu 13.09.2022 r. odbyła się Rada Budowy nr 5, na której omówiono stan realizacji inwestycji w okresie sprawozdawczym - sierpień 2022.

BRANŻA DROGOWA

- Opracowanie projektu budowlanego - kontynuacja prac;

- Przygotowanie projektu dostosowania istniejącej nawierzchni drogi S19 do KR6;

- Kontynuacja prac związanych z opracowaniem Koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem;

- Kontynuacja prac nad projektem stałej organizacji ruchu;

 

BRANŻA MOSTOWA

- Opracowanie projektu budowlanego - kontynuacja prac;

 

BRANŻA ELEKTRYCZNA

- Opracowanie projektu budowlanego - kontynuacja prac;

- Analiza otrzymanych warunków przebudowy sieci wraz z przygotowaniem opinii Projektanta wraz z przekazaniem jej do Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu;

 

BRANŻA TELETECHNICZNA

- Opracowanie projektu budowlanego - kontynuacja prac;

 

BRANŻA SANITARNA

- Opracowanie projektu budowlanego - kontynuacja prac;

 

GEOTECHNIKA

- Opracowanie projektu budowlanego - kontynuacja prac;

- Kontynuacja badań terenowych w zakresie badań uzupełniających;

- Prace nad przygotowaniem opinii geotechnicznej;

 

MELIORACJE

- Opracowanie projektu budowlanego - kontynuacja prac;

 

Pozostałe opracowania

 

GEODEZJA

- Przekazanie oklauzulowanej mapy do celów projektowych;

 

OCHRONA ŚRODOWISKA

- Kontynuacja prac związanych z inwentaryzacją środowiskową;

- Prace nad raportem do kolejnej oceny;

 

Plan robót:

We wrześniu planowane są następujące prace projektowe:

- Opracowanie projektu budowlanego - kontynuacja prac;

- Przekazanie kompletnego projektu budowlanego do przeglądu przez Inżyniera oraz  Zamawiającego;

- Przekazanie Koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem do przeglądu Inżyniera Kontraktu oraz Zamawiającego;

- Przekazanie protokołów oraz uzgodnień styków z sąsiednimi odcinkami;

- Złożenie stałej organizacji ruchu;

- Kontynuacja prac nad raportem do ponownej oceny;

- Złożenie projektu dostosowania istniejącej nawierzchni drogi S19 do KR6;

- Kontynuacja inwentaryzacji środowiskowej;

- Prace nad przygotowaniem materiałów do uzgodnień z gestorami sieci;

 

Kolejna Rada Budowy zaplanowana została na 11.10.2022 r. na godzinę 12:00.