W dniu 06.12.2022 r. odbyła się Rada Budowy nr 8, na której omówiono stan realizacji inwestycji w okresie sprawozdawczym - listopad 2022.

 

BRANŻA DROGOWA:

- Przekazanie rewizji 03 Projektu Budowlanego  po uwagach Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego wraz z odniesieniem się do uwag;

- Przekazanie Koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem rewizja 03 opracowania po uwagach Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego wraz z odniesieniem się do uwag;

- Przekazanie Projektu Stałej Organizacji Ruchu rewizja 03 po uwagach Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego wraz ze stanowiskiem Wykonawcy do uwag;

- Przekazanie Projektu dostosowania istniejącej nawierzchni drogi S19 do ruchu KR6 rewizja 02 opracowania po uwagach Inżyniera i Zamawiającego;

- Uzgodnienie rozwiązań na stykach z sąsiednimi odcinkami;

- Uzyskanie uzgodnień ZUD;

- Uzyskanie uzgodnień Projektu Budowlanego przez gestorów;

- Otrzymanie od Zamawiającego stanowiska dotyczącego opinii KWP w Lublinie dotyczącej PSOR;

- Przekazanie skorygowanego PZT w związku ze stanowiskiem Zamawiającego do opinii KWP w Lublinie jako załącznik do materiałów do Audytu BRD;

 

BRANŻA MOSTOWA:

- Projekt Budowlany - przekazanie rewizji 03 Projektu Budowlanego po Uwagach Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego wraz z odniesieniem się do uwag;

 

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA:

- Projekt Budowlany - przekazanie rewizji 03 Projektu Budowlanego po Uwagach Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego wraz z odniesieniem się do uwag;

 

BRANŻA TELETECHNICZNA:

- Projekt Budowlany - przekazanie rewizji 03 Projektu Budowlanego po Uwagach Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego wraz z odniesieniem się do uwag;

 

GEOTECHNIKA:

- Projekt Budowlany - przekazanie rewizji 03 Projektu Budowlanego po Uwagach Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego wraz z odniesieniem się do uwag;

- Przekazanie rewizji 02 uzupełniającej Dokumentacji Badań Podłoża Gruntowego po uwagach Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego wraz z odniesieniem się do uwag;

 

MELIORACJE:

- Projekt Budowlany - przekazanie rewizji 03 Projektu Budowlanego po Uwagach Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego wraz z odniesieniem się do uwag;

- Uzyskanie pozwoleń wodno-prawnych;

 

Pozostałe opracowania:

 

GEODEZJA:

- Otrzymanie 7 protokołów z weryfikacji podziałów nieruchomości z pozytywną oceną (podziały nieruchomości);

 

OCHRONA ŚRODOWISKA:

- Kontynuacja prac związanych z inwentaryzacją środowiskową;

- Praca na Raportem Oddziaływania Przedsięwzięcia na Środowisko - analiza uwag Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego do opracowania - spotkanie z przedstawicielami GDDKiA - przekazanie poprawionego opracowania do zatwierdzenia;

 

WNIOSEK O ZRiD:

- Przekazanie treści wniosku o ZRiD do przeglądu przez Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego;

 

PLAN ROBÓT:

W grudniu planowane są następujące prace projektowe:

- Kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym;

- Oczekiwanie na zatwierdzenie ostatniego protokołu z weryfikacji zgłoszonych prac geodezyjnych przez PODGiK;

- Oczekiwanie na posiedzenie ZOPI;

- Prace nad Projektami Tymczasowej Organizacji Ruchu na czas budowy;

- Kontynuacja inwentaryzacji środowiskowej;

- Złożenie wniosku o ZRiD.

 

Kolejna Rada Budowy zaplanowana została na 10.01.2023 r. na godzinę 12:00.