W dniu 10.01.2023 r. odbyła się Rada Budowy nr 9, na której omówiono stan realizacji inwestycji w okresie sprawozdawczym - grudzień 2022.

 

BRANŻA DROGOWA:

- Projekt Budowlany - przekazanie odpowiedzi na uwagi Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego wraz z odniesieniem się do uwag; wprowadzenie ustaleń z Komisji Odbioru Dokumentacji Projektowej;

- Projekt Stałej Organizacji Ruchu - przygotowywanie opracowania do złożenia do Zarządcy Drogi;

- Przekazanie Koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem rew.04 po uwagach Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego wraz z odniesieniem się do uwag;

-  Uzyskanie uzgodnień styków z innymi odcinkami;

- Audyt BRD - otrzymanie wyników audytu BRD, przygotowanie stanowiska Projektanta;

- Prace nad Projektem Wykonawczym;

- Badania laboratoryjne w celu właściwego określenia modułu sztywności nawierzchni dla istniejącej jezdni drogi ekspresowej;

 

BRANŻA MOSTOWA:

- Prace nad Projektem Wykonawczym;

 

PLAN DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH:

- Uzyskanie opinii do opracowania;

 

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA:

- Prace nad Projektem Wykonawczym;

 

BRANŻA TELETECHNICZNA:

- Prace nad Projektem Wykonawczym;

 

GEOTECHNIKA:

- Prace nad Projektem Wykonawczym;

 

MELIORACJE:

- Uzyskanie opinii w zakresie analizy wariantowej systemu odwodnienia;

- Prace nad Projektem Wykonawczym;

 

Pozostałe Opracowania:

 

GEODEZJA:

- Otrzymanie ostatniego protokołu z weryfikacji z pozytywną oceną (podziały nieruchomości);

 

OCHRONA ŚRODOWISKA:

- Prace nad Projektem Wykonawczym;

- Kontynuacja prac związanych z inwentaryzacją środowiskową;

- Wprowadzenie do Raportu ponownej oceny oddziaływania na środowisko uwag Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego;

 

WNIOSEK O ZRiD:

- Komisja Odbioru Dokumentacji Projektowej  - zatwierdzenie Dokumentacji z uwagami;

- Wprowadzenie uwag Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego do wniosku o ZRiD.

 

PLAN ROBÓT:

W styczniu planowane są następujące  prace projektowe:

- Kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym;

- Kontynuacja prac nad Projektem Stałej Organizacji Ruchu - przygotowanie opracowania do złożenia do Zarządcy Drogi;

- Przekazanie wyników badań laboratoryjnych modułów sztywności nawierzchni dla istniejącej jezdni drogi ekspresowej oraz stanowiska Wykonawcy do uwag do Projektu dostosowania konstrukcji nawierzchni do kategorii ruchu KR6;

- Oczekiwanie na stanowisko Zarządcy Drogi dot. Audytu BRD;

- Kontynuacja inwentaryzacji środowiskowej;

- Oczekiwanie na stanowisko Zamawiającego dot. zabezpieczeń akustycznych;

- Złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRiD.

 

Kolejna Rada Budowy zaplanowana została na 07.02.2023 r. na godzinę 10:00.